Yksityisyyden suoja

Jokaisella ihmisellä on yksityisyyden suoja

Yleisperiaate on, että tietoja, joiden julkaiseminen loukkaa yksityiselämää, voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella. Suostumus tarvitaan, jos tietojen julkaiseminen voi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai saattaa henkilön halveksunnan kohteeksi. Jos toimittaja rikkoo yksityisyyden suojaa, hän tekee rikoksen, jonka nimi on yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen.

Muista käytännön ongelmatilanteissa punnita yksityisyyden suojaa aina yhdessä kunnian suojan kanssa!

Kunnianloukkausosassa opimme, että toimittaja on aina vaarallisilla vesillä, jos hänellä on väärät tiedot. Mutta entä jos tiedot ovat oikeita? Voiko toimittaja silloin rajoituksetta sanoa, mitä tahtoo? Ei voi.

Yksityisyyden piiri on tulkinnanvarainen

Vaikka toimittajan käyttämä tieto on totta ja tarkistettu, se voi kuulua silti yksityiselämään. Jopa julkisesta lähteestä — vaikkapa oikeudenkäyntipöytäkirjasta — saadut tiedot voivat olla yksityiselämän suojan piirissä.

Yksilöllä on oikeus halutessaan pitää omana tietonaan asiat, jotka kuuluvat…

  • perhe-elämään
  • ihmissuhteisiin
  • vapaa-ajan käyttöön tai terveyteen.

Ihmissuhteiden ja perhe-elämän alueisiin kuuluvat mm. henkilökohtaiset suhteet, seksuaalielämä ja erityisesti lapsiin liittyvät asiat. Myös tiedot perheen taloudellisesta tilanteesta kuuluvat useimmiten yksityiselämän piiriin.

Vapaa-aikaan ja terveyteen kuuluvat esim. tiedot päihteiden käytöstä ja sairaushistoriasta.

Muista, että myös julkisesta lähteestä oleva tieto voi kuulua yksityisyyden piiriin!

Taloudellinen ja poliittinen vallankäyttö ei ole yksityiselämää

Yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja saa julkaista ilman lupaa, jos…

  • tieto koskee politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa tehtävässä tai virassa tai vastaavassa toimivaa henkilöä
  • ja tieto voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä
  • ja jos tiedon esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Huomaa, että kaikkien ehtojen pitää täyttyä yhtä aikaa!

Esimerkki

Päätyykö toimittajan bongaama rattijuoppo juttuun omalla nimellään? Käytännössä ratkaisu vaatii monen kysymyksen ketjua. Ensiksi on kysyttävä itseltään, kuka tämä autoilija on – onko hän esim. vallankäyttäjä vai tavallinen kansalainen. Jos autoilija on vallankäyttäjä, on kysyttävä, onko tietojen julkaiseminen tarpeen hänen toimintansa arvioimiseksi julkisessa asemassaan. Ja senkin lisäksi – tiedon julkaisemisen pitää olla tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Jos autossa istuu esim. liikenneministeri, ehdot täyttyvät. Poliittinen tai taloudellinen vallankäyttäjä ei silloin nauti yhtä laajaa yksityisyyden suojaa kuin tavallinen kansalainen. Liikenteen turvallisuudesta vastaava päättäjä päätyy nimellään ja kasvoillaan Ylermin juttuun – tavallinen kansalainen taas ei.

Yksityisyyden suoja rikosasioissa: nimikkeet selviksi!

Oikeudenkäytön keskeinen periaate on, että jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Siksi on hyvin tärkeää, millä nimikkeellä ihmistä kutsutaan rikosprosessin eri vaiheissa.

Epäilty → on poliisin rikostutkinnan kohteena

Syytetty → on edelleen vasta epäilty, jota vastaan on nostettu rikossyyte

Tuomittu → on oikeudessa syylliseksi tuomittu rikoksentekijä

 

Epäilty

Henkilö on epäilty, kun häntä kohtaan on käynnistetty poliisin esitutkinta. Kuulusteluun joutuminen ei sinänsä tee kenestäkään vielä epäiltyä: poliisi voi kuulustella ihmistä myös esim. todistajana tai asianomistajana taikka esimerkiksi asiantuntijana.

Syytetty

Poliisin esitutkinnan perusteella virallinen syyttäjä tekee syyteharkinnan. Jos epäiltyä vastaan löytyy tarpeeksi näyttöä, syyttäjä nostaa häntä vastaan syytteen tuomioistuimessa. Epäiltyä voi tällöin kutsua myös syytetyksi.

Tuomittu

Muista aina, että syylliseksi ihmistä saa väittää vasta, jos tuomioistuin löytää syyllisyydestä niin vahvan näytön, että tuomitsee syytetyn rikoksesta! Tähän hetkeen asti syytettyä vain epäillään rikoksesta, eikä häntä tätä ennen saa sanoa syylliseksi tai rikoksentekijäksi.

Yksityisyyden suoja rikosasioissa: koko rikosprosessin seuraaminen on tärkeää!

Asiaa ei säädellä laissa, mutta hyvään journalistiseen tapaan kuuluu, että jos rikosprosessista on jossakin sen vaiheessa kerrottu, koko prosessi tulisi seurata aivan loppuun asti ja kertoa siihen liittyvät päätökset (esimerkiksi se, että tuomio kaatui seuraavassa oikeusasteessa). Tästä syystä vanhoihin rikosprosesseihin viitattaessa on oltava erityisen huolellinen. Silloin on tärkeää tietää, mikä jutun kohteen nykyinen rikosstatus on.

Epäily on voinut aikanaan kaatua jo poliisin esitutkinnassa, tai syytteeksi asti kantanut juttu on kaatunut lopulta oikeuskäsittelyssä. Jopa oikeudessa saatu tuomio voi vuosien päästä tulla kumotuksi ylemmässä oikeusasteessa.

Muinoin tuomittu voi olla huomisen syytön!

Yksityisyyden suoja rikosasioissa: rikosepäilyn henkilöllisyyden paljastaminen

Yksityisyyden suojaa joudutaan pohtimaan varsinkin silloin, kun asia liittyy vasta rikosepäiltynä olevan ihmisen henkilöllisyyden paljastamiseen. Jos paljastat rikoksesta epäillyn henkilöllisyyden ennen oikeuden tuomiota, siihen tulee olla erityisen painavat syyt.

Rikosepäillyn nimen voi paljastaa ennen tuomiota, jos…

  • henkilö on selkeästi poliittinen tai taloudellinen vallankäyttäjä tai merkittävässä julkisessa virassa
  • ja rikosepäily voi vaikuttaa henkilön toiminnan arviointiin tässä tehtävässä
  • ja rikosepäilystä kertominen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi

Muista että kaikkien ehtojen pitää täyttyä yhtä aikaa!

Katsele: yksityisyydensuoja rikosasioissa


Ratkaisutaulukko

Kuten Ylermi on jo monesti muistuttanut, käytännön journalistisessa ongelmatilanteessa kunnian ja yksityisyyden suojaa on aina punnittava rinnakkain. Vaikka tiedon julkaiseminen voi olla sallittua kunnian suojan kannalta, julkaiseminen voi kuitenkin olla kiellettyä siksi, että tieto kuuluu yksityiselämän suojan piiriin. Asiaa helpottaa tämä ratkaisutaulukko. Seuraa sitä ylhäältä alas vastaten kyllä- tai ei- kysymyksiin, kunnes päädyt ratkaisuun.

Perehdy aina molempiin (kunnian suoja ja yksityisyyden suoja) ennen kuin käytät tätä taulukkoa!

Toimittajan rikoslaki: ratkaisutaulukko (PDF)