Kunnian suoja

Lain mukaan jokaisella ihmisellä on kunnian suoja

Jos tätä vastaan rikotaan, kyse on kunnianloukkauksesta. Jos loukkaus tehdään tiedotusvälineessä, teko on yleensä lain silmissä törkeä.

Punnitse aina kunnian suojaa ja yksityisyyden suojaa yhtä aikaa!

Opiskele myös yksityisyyden suoja. Se mikä on sallittua kunnian suojan kannalta, voi olla samaan aikaan kiellettyä yksityisyyden suojan vuoksi.

Syyllistyt kunnianloukkauksen kun…

  • esität henkilöstä väärän tiedon tai vihjauksen, joka voi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa loukatulle
  • halvennat muuten esim. nimittelemällä
  • esität väärän, loukkaavan tiedon tai vihjauksen kuolleesta

Kunnianloukkauksen ytimessä on ihmisestä esitetty väärä tieto. Juuri tämän vuoksi toimittajan tärkein ohje on: tarkista, tarkista ja tarkista.

Usein kunnianloukkaukset ovat tilanteita, joissa toimittaja väittää tai vihjaa jonkun tehneen jotain sopimatonta, paheksuttavaa tai moitittavaa, esim. syyllistyneen rikokseen. Sitten käy ilmi, että tieto ei pidäkään paikkaansa tai sitä ei ainakaan pystytä todistamaan oikeaksi.

Esimerkkejä

Kunnianloukkaus voi tapahtua kuvassa. Esim. tässä kyseessä voi olla vain ratsiasta napattu kuva selvin päin olevasta autoilijasta. Silti jo jutun asiayhteys luo vaikutelmaa, että alkometriin puhaltaja on päihtynyt.

On tärkeää, että henkilö on aidosti tunnistamaton. Muista, että henkilö voi olla vaikeuksitta tunnistettavissa, vaikka kasvoja ei näkyisikään. Tässä tapauksessa auton rekisterikilpi tekee mahdolliseksi yksilöidä kuljettaja. Siinäkin tapauksessa, että kuljettaja olisi päihtynyt, hän saattaa olla esim. nuorimies, jolla on isän nimiin rekisteröity auto lainassa. Epäily kohdistuisi silloin väärään henkilöön.


Kunnianloukkaus voi toteutua haastattelussa tai haastateltavan lausumana. Yksittäisen henkilön esittämän syytöksen varassa, ilman todisteita, ei ketään pidä julkisesti väittää rikolliseksi tai vahingontekijäksi.

Vaikka kunnianloukkauksen esittäisi jutussasi haastateltava, vastuussa on useimmiten haastateltavan lisäksi myös jutun toimittaja. Toimittaja on yleensä se henkilö, joka tekee päätöksen ottaa loukkaava lausunto mukaan juttuun.


Kunnianloukkaus voi toteutua tekstissä. Ketään ei saa epämääräisillä väitteillä syyttää vakavasta rikkeestä.

Esim. tämä otsikko herättää paljonkin mietteitä: mitä tarkoittaa ”olla mukana metsästysrikoksessa”? Ampuiko ministeri itse, vai seisoiko hän esimerkiksi kahden kilometrin päässä hirvipassissa, kun vahinko sattui? Sitä paitsi vasta tuomion antamisen jälkeen tiedetään varmasti, syyllistyikö kukaan rikokseen.

Katsele: kunnianloukkaus

Milloin arvostelu ei ole kunnianloukkaus?

Journalismin keskeisiin ihanteisiin kuuluu kriittisyys vallankäyttäjiä kohtaan. Miten toimittaja voi työskennellä kriittisesti, jos samaan aikaan on kunnianloukkauksen pelossa vältettävä juttukohteiden arvostelua? Ongelman ratkaisemiseksi laki kaventaa joissakin tapauksissa kunnian suojaa ja sallii tietyin edellytyksin tiukkasanaisenkin arvostelun.

Arvostelua ei pidetä kunnianloukkauksena, jos

  • tiedot ovat oikeat
  • ja arvostelu koskee henkilön menettelyä politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa
  • ja jos arvostelu ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Huomaa erityisesti, että pelkkä oikeisiin tietoihin vetoaminen ei yksinään kavenna kunnian suojaa. Jokaisen kunnian suojaa kaventavan ehdon on täytyttävä yhtä aikaa.

Kriittinenkin arvostelu sallitaan, kun tiedot pitävät paikkansa, mutta arvostelun on koskettava nimenomaan henkilön toimintaa julkisessa asemassa. Julkinen asema on esim. ministerillä, merkittävällä elinkeinoelämän johtajalla, kapellimestarilla tai huippu-urheilijalla.

Katsele: Milloin arvostelu ei ole kunnianloukkaus

Kunniansuojan ja yksityisyyden suojan ratkaisutaulukko

Kuten Ylermi on muistuttanut, käytännön journalistisessa ongelmatilanteessa kunnian ja yksityisyyden suojaa on aina punnittava rinnakkain. Vaikka tiedon julkaiseminen voi olla sallittua kunnian suojan kannalta, julkaiseminen voi kuitenkin olla kiellettyä siksi, että tieto kuuluu yksityiselämän suojan piiriin. Asiaa helpottaa tämä ratkaisutaulukko. Seuraa sitä ylhäältä alas vastaten kyllä- tai ei- kysymyksiin, kunnes päädyt ratkaisuun. Perehdy aina molempiin (kunnian suoja ja yksityisyyden suoja) ennen kuin käytät tätä taulukkoa!

Toimittajan rikoslaki: ratkaisutaulukko (PDF)